ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Το www.eleusiscosmetics.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ατομικής επιχείρησης ELEUSIS NATURALCOSMETICS, με αριθμό ΓΕΜΗ 055694909000 που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, Δήμητρος 27Α, Τ.Κ 19200 και μέσω του οποίου η εταιρία εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της Διαδικτυακά ,καθώς και δημοσιοποιεί μέσω του blog αρθρογραφία που αφορά σε θέματα ομορφιάς και ευζωίας. Πριν επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eleusiscosmetics.gr καθότι η χρήση και περιήγηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία με αυτούς.

Η ELEUSIS COSMETICS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.eleusiscosmetics.gr ,σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προγενέστερους όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας Συμβάσεως. Οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατά εύλογη κρίση του δικαιούχου του δικαιώματος. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση του www.eleusiscosmetics.gr ,εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Γενικά

Η πρόσβαση στο www.eleusiscosmetics.gr επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως η Επιχείρηση το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Επιχείριση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. Η Επιχείριση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.eleusiscosmetics.gr,θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες ,υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας. Σημειώνεται ότι τα χρώματα που αποδίδονται από την εκάστοτε οθόνη ή τον εκάστοτε εκτυπωτή που διαθέτει ο χρήστης, ενδέχεται να διαφέρουν κατά μικρό ποσοστό από αυτά του παραγγελθέντος προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Επιχείρισης σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο.

Επίσης παρόλο που η ELEUSIS COSMETICS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποστολή και παράδοση των εμπορευμάτων της ,επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.eleusiscosmetics.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι χρήστες του www.eleusiscosmetics.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Επιχείρησης του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του www.eleusiscosmetics.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Η χρήση του www.eleusiscosmetics.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του www.eleusiscosmetics.gr. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του ιστοχώρου ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του www.eleusiscosmetics.gr ,ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

Ακύρωση παραγγελίας

Παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας, με τηλεφωνική ειδοποίηση ή email.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας, δεν έχετε καμία επιβάρυνση και εάν έχετε ήδη πληρώσει την παραγγελία, σας επιστρέφουμε στο ακέραιο την πληρωμή σας. Παραγγελίες που έχουν αποσταλεί δεν δύναται να ακυρωθούν. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της επιστροφής προϊόντων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου – Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Μία ποικιλία πληροφοριών, συμβουλών, συστάσεων, μηνυμάτων, σχολίων, κειμένων, γραφικών, λογισμικού, ήχου, μουσικής, φωτογραφιών, videos, δεδομένων και άλλων υλικών (για συντομία «το Περιεχόμενο») θα είναι διαθέσιμα μέσω του blog αυτού του Ιστότοπου. Ενα μέρος του περιεχομένου θα παρέχεται και θα αρθρογραφείται από τους διαχειριστές της ELEUSIS COSMETICS, ένα μέρος θα αναδημοσιεύεται πάντα με αναφορά της πηγής και ένα μέρος θα παρέχεται από συνεργάτες (ειδικούς) ή τους προμηθευτές. Παρόλο που η ELEUSIS COSMETICS, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση της ακρίβειας, εγκυρότητας και πληρότητας του περιεχομένου που αναρτάται στις σελίδες του, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί -και συνεπώς δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή ενημέρωση με σύγχρονα δεδομένα και πληροφορίες καμίας διαθέσιμης μορφής περιεχομένου, είτε αυτό παρέχεται από το www.eleusiscosmetics.gr ,είτε από συνεργάτες ,είτε από προμηθευτές. Θα διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά τη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, να ελέγχει, να διορθώνει, να αφαιρεί, να μετακινεί ή να συμπληρώνει το Περιεχόμενο αυτό.

Το διαθέσιμο επί του Ιστότοπου περιεχόμενο παρέχεται με προαπαιτούμενη τη συμφωνία ότι ούτε το www.eleusiscosmetics.gr ,ούτε οι συνεργάτες ,προμηθευτές του είναι εντεταλμένοι να παρέχουν και να διανείμουν ιατρικές, συμβουλευτικές, νομικές ή άλλου είδους επαγγελματικές υπηρεσίες ή συμβουλές. Το παρεχόμενο περιεχόμενο έχει ως μοναδικό στόχο τη γενική εκπαίδευση και ενημέρωση. Δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει, συμπληρώσει ή υποκαταστήσει ιατρικές συμβουλές ή γενικότερες συμβουλές υγείας ή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας για γενικές ή εξειδικευμένες περιπτώσεις. Περαιτέρω δεν στοχεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς ή επιστήμονες της υγείας που γνωρίζουν επακριβώς τα δεδομένα που σχετίζονται με την περίπτωσή σας. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει στις συμβουλές του ιατρού του ή άλλου επιστημονικού προσωπικού υγείας σχετικά με κάθε ιατρική του κατάσταση και πριν την έναρξη οποιασδήποτε νέας θεραπείας. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και το περιεχόμενο που αναρτώνται στο www.eleusiscosmetics.gr, δίνονται δεδομένης της αποδοχής από την πλευρά του Χρήστη της Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer).

Links με άλλα site

Το www.eleusiscosmetics.gr ,ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε διαδικτυακούς τόπους, για τους οποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται παραπομπές στο ELEUSIS COSMETICS. Επιπλέον, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των διαδικτυακών τόπων και για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη – χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης – επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Στις διάφορες σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης που είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την ELEUSIS COSMETICS είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση η χρήση οποιουδήποτε απο τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

Ενστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο

Για οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο ,μπορείτε να απευθύνεστε στο info@eleusiscosmetics.gr ή τηλεφωνικά στο (+30)210 5546679

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα καλλυντικών-αξεσουάρ και blog με την επωνυμία ELEUSIS COSMETICS.Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, video, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ELEUSIS COSMETICSκαι προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ELEUSIS COSMETICS ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ELEUSIS COSMETICSή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.eleusiscosmetics.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ELEUSIS COSMETICS ή/και του www.eleusiscosmetics.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.eleusiscosmetics.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους


SIGN UP + 10% OFF

Λάβε τα νέα μας και συμβουλές για την δική σου επιδερμίδα

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies, για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεσαι τα cookies. Μάθε περισσότερα